INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet w Siedlcach

       

Instytut Matematyki (do 30.09.2019 r. - Instytutu Matematyki i Fizyki) powstał w 1993 roku na bazie Zakładu Matematyki, jednej z pierwszych jednostek organizacyjnych obecnego Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.

W Instytucie zatrudnionych jest obecnie 13 nauczycieli akademickich w tym 12 badawczo-dydaktycznych (5 profesorów i doktorów habilitowanych, 7 doktorów) oraz 2 pracowników administracyjnych i technicznych.

Działalność naukowo-badawcza Instytutu skoncentrowana jest na pracach z zakresu nieliniowych równań różniczkowych, superalgebr Liego, zagadnień nieliniowych w mechanice, algebry uniwersalnej i teorii krat, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, promieniowania kosmicznego, teorii optymalizacji, teorii sterowania, aksjomatycznych podstaw matematyki i logiki, zastosowań współczesnych podstaw matematyki w fizyce.

Na kierunku matematyka są prowadzone trzyletnie studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym w trzech specjalnościach: matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka w finansach i ekonomii, statystyczna analiza danych.  Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, np. w instytucjach finansowych (m. in. jako doradcy w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych), w przedsiębiorstwach gospodarczych i handlowych (marketing, badania sondażowe itd.), w biurach rachunkowych, działach ekonomicznych i w księgowości, w instytucjach zajmujących się badaniami opinii społecznej, jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach, służbie zdrowia i innych instytucjach, jako pracownicy ośrodków badawczych i obliczeniowych.

Prowadzone są dwuletnie studia drugiego stopnia w systemie stacjonarnym w specjalnościach: analityka danych, matematyka finansowa oraz matematyka stosowana. Specjalności matematyka finansowa oraz matematyka stosowana również w języku angielskim.
Absolwenci tych studiów są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych tj. w bankach, na giełdach, w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych i handlowych, ośrodkach obliczeniowych i urzędach statystycznych.
Absolwenci są też przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Od roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uzyskał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenienowego nowego kierunku studiów – Analiza danych. Będą to studia licencjackie o profilu praktycznym prowadzone przez nasz Instytut.

Instytut Matematyki prowadzi także studia podyplomowe: Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining.

Uczelnia tworzy specjalne warunki umożliwiające studiowanie na kierunku matematyka studentom niepełnosprawnym. W pomieszczeniach Instututu Matematyki zlikwidowano bariery architektoniczne dla inwalidów narządu ruchu. Wybrane sale dydaktyczne zostały wyposażone w urządzenia pomocnicze wspomagające studentów niedosłyszących.